Senast antagna stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens egna interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen, hur beslut ska fattas m.m.

Det är viktigt att föreningen följer sina egna stadgar oavsett vad som är aktuellt för stunden. Avvikelser från föreningens egna stadgars bestämmelser kan innebära att vi inte kan behandla ditt ärende.

Kopia av årsmötesprotokoll eller konstituerande möte för nybildad förening

Protokollet ska innehålla:

 • Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
 • Namn och personnummer på de som valts till styrelseledamöter samt protokoll som visar val av nuvarande styrelse inklusive ordförande enligt stadgar. Är endast några ledamöter nyvalda ska protokoll från tidigare årsmöte(n) där resterande styrelseledamöter valts också skickas in.
 • Om protokollet är från det konstituerande mötet ska det finnas beslut på att föreningen har bildats och att stadgarna antagits.
 • Alla protokoll ska vara underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerade av de på mötena valda justeringsmännen.

  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.

  Kopiorna av protokollen som skickas in med ansökan ska också vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer ska skriva under.

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet ska innehålla:

 • Datum för mötet och närvarande styrelseledamöter.
 • Val av vem/vilka som får företräda föreningen hos Snapphanebygdens Sparbank samt skriva under ansökningsblanketten och fullmakten. Det ska också stå om de företräder föreningen ”var för sig” eller ”två i förening”.
 • Alla protokoll ska vara underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerade av de på mötena valda justeringsmännen.

  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.