Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara investeringar inom skog och lantbruk

I framtiden kommer det finnas metoder som mäter hur hållbar en produktionsprocess är, vilket ställer nya krav på skog- och lantbrukares affärsmodeller. För att bidra till samhällets omställning och säkra dina framtida kassaflöden har vi listat ett antal investeringar som är bra första steg att ta mot en hållbar omställning.

Vad innebär fokuset på hållbara investeringar inom skog- och lantbruk?

"Vi står i början av en förändringsresa i samhället där vi snart kommer kunna mäta hållbarhet i pengar. Vi vill diskutera den omställning som behövs med våra kunder så att vi tillsammans tar rätt steg. För oss är det här ett arbete vi tar oss an med glädje: Vår vision som bank är att verka för ett hållbart samhälle, och att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sin affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv är en del av det arbetet", säger Henrik Sandquist skog- och lantbruksspecialist på Swedbank.

Investeringar för en mer hållbar affärsmodell

"Hela samhället är i en fas av förändring och omställning. Utifrån det har vi identifierat ett antal investeringar som vi ser som bra första steg för skogsägare och lantbrukare att ta för att nå en mer hållbar affärsmodell", säger Henrik.

12 exempel på hållbara investeringar 

Vi har identifierat 12 hållbara investeringar, uppdelade i två huvudgrupper. Sex rör fossilfri och effektiv energiförsörjning och sex gäller förbättrad resurseffektivitet.

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare – för återvinning av varmvatten
 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner
 • Fossilfri uppvärmning – till exempel i form av halmpanna
 • LED-belysning – drar mindre ström än ”vanliga” lampor och lysrör
 • Solceller
 • Vindkraft

Förbättrad resurseffektivitet

 • Grön skogsbruksplan – innebär bland annat att skogsägaren förbinder sig att avsätta en del av sin produktiva skogsmark för naturvård
 • Markkartering – kartläggning över odlingsjordens innehåll av kväve, fosfor och kalium, för rätt mängd gödning på rätt ställe
 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar – effektiviserar odlingen efter genomförd markkartering
 • Anlägga våtmarker och fosforfällor – minskar näringsläckage till sjö och hav
 • Strukturkalkning – kalkning för förbättring av odlingsjordens egenskaper
 • Vattenåtervinning – till exempel när diskvattnet från mjölkanläggningar sparas och återanvänds vid tvättning

Varför är det viktigt att fokusera på hållbara investeringar?

"Skog- och lantbrukssektorn spelar en viktig roll i Sverige, och lantbruket står för omkring 14 procent av våra koldioxidutsläpp.* Framöver kommer vi se helt andra krav, både från konsumenter men även från lagstiftning, på hållbara produktionsprocesser inom detta segment. I framtiden kommer det finnas mätmetoder som exempelvis fastställer hur stort koldioxidavtryck en viss process eller en viss gård har. Och vi har en viktig roll att spela i att hjälpa våra kunder att få insikt i vilka risker som finns i den gamla affärsmodellen och vilka möjligheter som finns i en mer hållbar affärsmodell. Vi ska vara en stark rådgivare i det skifte vi står inför", säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Vilka förändringar kommer skog- och lantbrukare behöva göra?

"För vissa kommer det vara en liten förändring, för andra en stor. Vår roll är att vara en påläst rådgivare som kan guida företagarna rätt. Mer konkret kommer vi titta på: Hur ser affären ut idag, oavsett om det gäller köttproduktion, spannmål eller skogsproduktion, och utifrån varje sådan parameter titta på vad som behöver säkerställas för att göra det till en mer hållbar produktion eller mer resurseffektiv. Vi ska lyfta de risker och möjligheter vi ser. Som till exempel, här har vi en ny våg av produkter med vegetariska proteiner. Hur kan vi bygga på den trenden?", säger Fredrik.

Nästa steg är att identifiera ytterligare hållbara investeringar som är lite mer komplexa.

Forskning och lagstiftning ligger till grund för arbetet 

"Arbetet grundas på såväl svensk som internationell forskning och på det jobb som görs inom EU. Det överensstämmer med såväl Parisavtalet som EU:s taxonomi och även andra miljömål  som till exempel de om biologisk mångfald. En utmaning idag är att det ännu inte finns något ramverk för att mäta till exempel en gårds koldioxidavtryck. Det pågår ett enormt arbete inom branschen – och många andra branscher – för att ta fram sådana modeller. Det positiva är att branschen har en bra produktionsuppföljning med data, men vi behöver samla all data på ett ställe, så att vi kan mäta klimatavtrycket på gårdsnivå och nationellt, för att förstå helheten", säger Henrik.

Vad händer om man inte påbörjar den här resan?

"Det viktiga nu är att vi startar ett förändringsarbete tillsammans med våra kunder eftersom det framåt kan bli ekonomiskt kännbart om man sitter kvar i en icke-hållbar produktion, för den marknaden kommer försvinna eller begränsas. Tidigare har det inte funnits samma ekonomiska incitament att ställa om, för idag får producenterna en kvalitativ betalning för sina varor, utan att ett klimatavtryck mäts. Men framåt kommer det ställas mycket högre krav på hur produktionsstegen ser ut och det kommer att kunna redovisas hur mycket koldioxid en produkt eller en gård släppt ut. Även ett hållbart sparande kommer bli viktigare framöver", säger Henrik.